Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MAGKÁVÉ Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett munkavállalói, üzleti partnerei és a vele kapcsolatba lépő harmadik személyek személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat mindkor bizalmasan és a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

1.1. Az Adatkezelő neve: MAGKÁVÉ Kft. (adószám: 22914200-2-43, cégjegyzékszám: 01 09 944498, székhely: Magyarország 1117 Budapest, Fehérvári út 30. 4/4.).

1.2. Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységével összefüggésben valamennyi bejelentést, panaszt, értesítést, tájékoztatás-kérést a hiphipunderwear@gmail.com elektronikus címen fogad.

2. Az adatkezelés célja

2.1. Az Ön által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az adatkezelésre az érintett személy hozzájárulása / jogszabályi kötelezettség teljesítése / szerződéses kötelezettség teljesítése / az Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor.

3.2. Releváns jogszabályi háttér: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk

3.3. Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

4. Az adatkezelés módja és az adatbiztonság

4.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikusan rögzíti és tárolja.

4.2. Az adatokhoz való hozzáférésre (megismerésre) jogosult személy: egyéni vállalkozó, valamint azon munkavállalók, akiknek a munkaköri kötelezettségeik teljesítéséhez a személyes adathoz való hozzáférés szükséges.

4.3. Az Adatkezelő azadatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.4.Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők

- hitelessége és hitelesítése biztosított

- változatlansága igazolható

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek

legyenek.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezeli, ennek leteltét követően az adatokat haladéktalanul törli

6. Adattovábbítás

6.1. Az adatok továbbítására kizárólag erre irányuló jogszabályi kötelezettség, jogszabályi felhatalmazás, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor. Az adattovábbítás lehetséges címzettjei: bíróság, hatóság, az érintettel, vagy az érintett javára kötött szerződés teljesítése érdekében eljáró harmadik személy (a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben).

7. Az érintettek jogai és a jogorvoslati lehetőségek

7.1. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben – az adatkezelésre vonatkozó kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezések keretei között – az alábbi jogok illetik meg:

- az adatkezeléssel összefüggő tájékoztatáshoz való jog

- az adatkezeléssel összefüggő információkhoz – ideértve a kezelt személyes adat másolatát is – való hozzáférési jog

- a pontatlan, illetve hiányos személyes adatok helyesbítéséhez, illetve kiegészítéséhez való jog

- az adatkezelés korlátozásához való jog

- az adathordozhatósághoz való jog

- a tiltakozáshoz való jog

- a törléshez való jog, feltéve, hogy

- a személyes adatok kezelése nem az Adatkezelő jogszabályon alapuló kötelezettsége teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, és

- az adatkezelés célja már teljesült, vagy

- az érintett – hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – a 

  hozzájárulását visszavonja, vagy

- az érintett alappal tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy

- a személyes adat kezelése jogellenes, vagy

- a törlési kötelezettség jogszabályból fakad. 

7.2. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintett jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Az érintett kérelmének összetettsége, illetve a kérelmek magas száma esetén a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az Adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Úgyszintén legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az Adatkezelő akkor, ha az érintett kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket. Ebben az esetben a tájékoztatás az intézkedés elmaradásának okainak ismertetésére és az érintettet megillető jogorvoslati jogokra is kiterjed.

7.3. Abban az esetben, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az adatkezelésre irányadó jogszabályi rendelkezéseket, az érintett jogai érvényesítése érdekében – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján – bírósági eljárást kezdeményezhet, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat panasszal.

7.4. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

- levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

- cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

- telefon: +36 1 391 1400

- fax: +36 1 391 1410

- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Az információk tulajdonjoga 

8.1 Kijelentem, hogy MAGKÁVÉ Kft. birtokolja az oldalon látható információkat. A www.kovacsdora.hu, a www.hip-hip.hu és a www.kovacsdora.com oldalak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőle származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogomat fenntartom, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítem. Aki a webáruházba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.